GDPR


Podmínky zpracování osobních údajů (GDPR)

Spolek Basketbalový brněnský klub z.s., je samosprávným dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob (členů).

Za tím účelem spolek sdružuje členy coby osoby, které mají zájem účastnit se na naplňování účelu spolku, přičemž v souvislosti se členstvím fyzických osob dochází ke zpracování osobních údajů těchto členů spolkem. Toto zpracování podléhá režimu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen "Nařízení"), přičemž spolek je při tomto zpracování považován za správce ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení. Spolek proto v souvislosti s tímto zpracováním tímto plní svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení.

Informace o zpracovávání údajů bez souhlasu osoby 

1. Spolek zpracovává:

a) jde-li o dítě se zájmem o výkon sportovní činnosti v rámci basketbalového klubu Basketbakovehi brněnského klubu  z.s.(dále jen "BBK"), identifikační údaje dítěte a jeho zákonných zástupců (jejich jméno a příjmení, adresu bydliště, u dítěte dále i rodné číslo), kontaktní údaje zákonných zástupců dítěte (telefonní číslo, e-mail),

b) jde-li o fyzickou osobu se zájmem o trénování sportovců v rámci BBK, její identifikační (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, IČ, číslo OP) a kontaktní (telefonní číslo, e-mail) údaje a dále číslo a typ její trenérské
licence,

c) jde-li o osobu se zájmem o členství ve spolku z důvodů jiných než dle písm. a) či b), její identifikační (jméno a příjmení či název, adresa trvalého bydliště čí sídla a datum narození či IČ) a kontaktní (telefonní číslo, e-mail) údaje, a to za účelem vedení evidence členů spolku, řádného plnění zákonných či smluvních povinností spolku, u kontaktních údajů zákonných zástupců dítěte za účelem možnosti informovat zákonné zástupce a u čísla a typu pasu trenéra ověření oprávnění této osoby trenérskou činnost vykonávat. Pro tento účel spolek tyto osobní údaje zpracovává tak, že je zejména zaznamenává, uchovává, v nezbytném rozsahu osobní údaje osob dle písm. a) a b) těmto osobám vzájemně předává tak, aby mohl BBK řádně vykonávat svou činnost. Jedná se o zpracování zákonné s ohledem na čl. 6 odst. 1 písm. b), c), d) a f) Nařízení, přičemž bez tohoto zpracování není členství ve spolku možné.

2. Spolek je dále osobou, které jsou ve smyslu ustanovení § 6b zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZPS") poskytovány dotace ze státního rozpočtu na podporu sportu; za tím účelem je spolek povinen dle § 3a odst. 3 ZPS zpracovávat osobní údaje členů-sportovců v rozsahu jejich jména a příjmení, data narození a adresy místa jeho pobytu (u cizince dále adresu místa na území ČR, kde se převážně zdržuje, a státní občanství). Pro tento účel spolek tyto osobní údaje zpracovává tak, že je zejména zaznamenává, uchovává a předává Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy tak, že je spolek zapisuje do rejstříku sportu při NSA ve smyslu § 3a ZPS, který je informačním systémem veřejné správy a je neveřejný (krom veřejně přístupného údaje o počtu sportovců a trenérů družených ve spolku). S ohledem na to, že dotace ze státního rozpočtu jsou významnou složkou financování činnosti spolku, je toto zpracování pro zachování činnosti spolku nezbytné, a jde tedy o zpracování zákonné ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení, přičemž bez tohoto zpracování není členství ve spolku možné.

3. Přihlásil-li se člen do spolku za účelem umožnění účasti na sportovních (basketbalových) akcích v rámci ČR (zápasy, soutěže, ligy) jako sportovec či trenér v rámci příslušnosti k BBK, je spolek dále povinen identifikační údaje těchto členů v nezbytném rozsahu předávat těmto subjektům:

(i) Česká basketbalová federace, z.s., IČ 45770778, sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha,

(ii) České unii sportu, z.s., IČ 004 69 548, se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha (příslušnému okresnímu sdružení, SCS a výkonnému výboru ČUS), a to za účelem vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi a identifikace těchto členů na soutěžích. Bez tohoto zpracování by účast členů na těchto sportovních akcích nebyla možná a jedná se tedy o zpracování zákonné ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení, přičemž bez tohoto zpracování není členství ve spolku za účelem účasti na uvedených sportovních akcích možné.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby spolek zpracovával osobní údaje mého dítěte tímto způsobem:

  • pořizoval mé fotografie,

  • pořizoval mé audio, vizuální a/nebo audiovizuální záznamy,

  • zaznamenával mé sportovní výsledky,

a to pro účely

  • marketingu spolku (zejména v propagačních materiálech, letácích),

  • prezentace spolku na webu,

  • prezentace spolku na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter),

  • prezentace spolku ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech,

přičemž beru na vědomí, že na základě tohoto souhlasu získává spolek v daném rozsahu oprávnění mé osobní údaje pro dané účely zpracovávat, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Členství ve spolku není poskytnutím tohoto souhlasu v jakémkoli rozsahu podmíněno a neposkytnutí tohoto souhlasu nemá a nemůže mít pro člena žádné negativní následky s výjimkou toho, že spolek nebude jeho osobní údaje způsobem a za účelem výše uvedeným zpracovávat v tom rozsahu, v němž od člena neobdržel souhlas. Udělený souhlas máte právo kdykoli odvolat, a to i částečně. Odvolání souhlasu je možné kdykoli a bezplatně učinit na některý z kontaktů uvedených níže. Okamžikem odvolání souhlasu ztrácí spolek oprávnění v rozsahu, v němž byl souhlas odvolán, osobní údaje dále zpracovávat; odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Poučení 

Vyplněné osobní údaje budou zpracovávány spolkem jako správcem, a to manuálně; k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení nebude docházet. Osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám v rámci plnění povinností stanovených spolku zvláštními právními předpisy, a rovněž osobám pověřeným ze strany spolku plněním jeho smluvních a zákonných povinností, včetně realizace práv ze smluvních vztahů. Osobní údaje nebude spolek bez souhlasu člena předávat mezinárodním organizacím či do třetích zemí. Osobní údaje nebudou spolkem užívány pro účely přímého a/nebo nepřímého marketingu.

Máte požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení. Rovněž máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), budete-li mít za to, že při zpracování osobních údajů postupuje spolek v rozporu s Nařízením. Na spolek je možné se s žádostmi, dotazy či připomínkami obracet na některý z těchto kontaktů: na e-mailovou zprávou odeslanou na adresu bbkplus@email.cz nebo telefonicky na číslo +420 792411459.

Osobní údaje, které spolek zpracovává na základě jiného důvodu než souhlasu, zpracovává spolek po dobu trvání členství subjektu údajů ve spolku. Osobní údaje zpracovávané spolkem na základě souhlasu zpracovává spolek do okamžiku, než bude vznesena námitka proti zpracování osobních údajů pro dané účely, nejpozději však do zániku členství subjektu údajů. I poté je však spolek oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v nezbytném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu, svědčí-li k tomu spolku některý ze zákonných důvodů ve smyslu čl. 6 Nařízení (např. po dobu 10 let ve vztahu k osobním údajům dle str. 1, odst. 2, a to ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou je spolkem evidován). I při tomto zpracování však nejsou dotčena práva subjektu údajů ve smyslu předchozího odstavce. V rozsahu, v němž spolku žádný zákonný důvod ke zpracování osobních údajů subjektu údajů nesvědčí, je spolek neprodleně odstranit.